Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Môn Sinh lớp 12

Nhập tên cần tìm :  Thuộc