Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 15 tháng 12 năm 2018

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Môn Lý lớp 11

Nhập tên cần tìm :  Thuộc