Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 15 tháng 12 năm 2018

 » Tài nguyên » Đề tài, sáng kiến kinh nghiệm