Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Tài nguyên »  BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN LỚP 12

BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN LỚP 12

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
TIẾT 10- UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY - LANGUAGE FOCUS

http://www.ptth-huynhthuckhang-quangnam.edu.vn/bai-viet/hoat-dong-day-va-hoc/bai-giang-elearning-nam-hoc-20202021/unit-2-cultural-diversitypart-language-focus-214.html

TỰ CHỌN 2- 12 CƠ BẢN

OPTIONAL 2 Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. 1. a. rushes b. looks c. coughs d. wants 2. a. cooks b. loves c. joins d. spends 3. a. advises b. raises c. devices d. goes 4. a. teacher b. children c. chore d. school 5. a. laughed b. stopped c. sacrificed d. decided Choose...

TỰ CHON 1 - 12 CƠ BAN

OPTIONAL 1 Exercise 1: Hãy chọn một câu trả lời đúng nhất: My mother works _______a nurse in a big hospital. She examines the patients. A. for                            B. as                                C. in                              D. at She had to work on _______last night, so she is...

TỰ CHỌN 2- 12 THÍ ĐIỂM

PERIOD 2   UNIT 1: LIFE STORIES   I. GRAMMAR Exercise 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 1. We ____ to the hospital to visit Mike when he ____...