Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Tài nguyên » BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN LỚP 11

MÔN TIẾNG ANH 11

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
TIẾT 10- UNIT 2- RELATIONSHIPS

https://youtu.be/y541dxaRykk

TU CHON 2 - 11 THI DIEM

OPTIONAL PERIOD 2   Activity 1: Find the words that carry stress. Ben      : Honey, I’m home! Maria   : Hi! How are you? How was your day at work? Ben      : It was great! I got a promotion! I’ll have more responsibilities in the...

TỰ CHỌN 1 - 11 THI DIÊM

OPTIONAL PERIOD 1   I. Fill in the gaps with “must” and “have to”. Use the negative form if necessary. (Hoàn thành chỗ trống với “must” và “have to”. Sử dụng dạng phủ định nếu cần thiết.) Tomorrow is Mais birthday. I .........................buy a...

TIẾT 6- UNIT 1- FRIENDSHIP - LANGUAGE FOCUS

https://youtu.be/4sh6qC2z4S4

TIẾT 5- UNIT 1- FRIENDSHIP - WRITING

https://youtu.be/dD3S19AhID0

TIẾT 4- UNIT 1- FRIENDSHIP - LISTENING

https://youtu.be/vgNLQXxjZ20

TIẾT 2- UNIT 1- THE GENERATION GAP - GETTING STARTED

uyen https://youtube.com/watch?v=HRvTiyuKjVk&feature=share

TIẾT 2- UNIT 1- FRIENDSHIP - READING

https://youtu.be/oS7qR1VRW8c