Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Tài nguyên » BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN LỚP 11

BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN LỚP 11

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
TIẾT 10- UNIT 2- RELATIONSHIPS

https://youtu.be/y541dxaRykk

TU CHON 2 - 11 THI DIEM

OPTIONAL PERIOD 2   Activity 1: Find the words that carry stress. Ben      : Honey, I’m home! Maria   : Hi! How are you? How was your day at work? Ben      : It was great! I got a promotion! I’ll have more responsibilities in the...