Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Tài nguyên » BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN LỚP 10

MÔN TIẾNG ANH 10

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
TỰ CHỌN 2

OPTIONAL 2   Present simple or present progressive 1. On Friday, I (have)______________________English. 2. At the moment, I (eat)______________an orange, and My sisters (Play)_______ Tennis. 3. _______her bag (be)? – No, they(not be)______________. 4. What time _____________your children (go)____________ to school? 5. He (live)________________in HCM City. 6....

TỰ CHỌN 1

                                                            OPTIONAL 1   Present simple or present progressive: 1. __________________she (like)______________apples? 2. Usually, I (have)_________________lunch at 12.00. -__________________you (have) ___________________lunch at 11.00? 3. He can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________. 4. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book. 5. I (like )__________________ice-cream. 6. What ___________________Mr. Ha...

TIẾT 7 UNIT 1- FAMILY LIFE - WRITING

https://youtu.be/BlPL1wob43w

TIẾT 6- UNIT 1- FAMILY LIFE - LISTENING

https://youtu.be/AhnP5j6gIfE

TIẾT 5- UNIT 1- FAMILY LIFE - SPEAKING

https://youtu.be/lTLkGxE9DRk

TIẾT 4- UNIT 1- FRIENDSHIP - READING

https://www.youtube.com/watch?v=DPete-iY9uQ

TIẾT 3- UNIT 1- FAMILY LIFE - LANGUAGE

https://www.youtube.com/watch?v=61_blz95jH0