Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Tài nguyên » BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN LỚP 10

BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN LỚP 10

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
TỰ CHỌN 2

OPTIONAL 2   Present simple or present progressive 1. On Friday, I (have)______________________English. 2. At the moment, I (eat)______________an orange, and My sisters (Play)_______ Tennis. 3. _______her bag (be)? – No, they(not be)______________. 4. What time _____________your children (go)____________ to school? 5. He (live)________________in HCM City. 6....

TỰ CHỌN 1

                                                            OPTIONAL 1   Present simple or present progressive: 1. __________________she (like)______________apples? 2. Usually, I (have)_________________lunch at 12.00. -__________________you (have) ___________________lunch at 11.00? 3. He can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________. 4. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book. 5. I (like )__________________ice-cream. 6. What ___________________Mr. Ha...