Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 17 tháng 11 năm 2018

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn KTNN

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.