Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 10:35 20/03/2016  

QUYẾT ĐINH BAN CHỈ ĐẠO CCHC

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THỪA LƯU                        Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

    Số: 05/QĐ-THPT TL                                 Phú Lộc, ngày 05 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính năm 2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THỪA LƯU

             Căn cứ Điều lệ trường trung học;

             Căn cứ kế hoạch số 243/ KH- SGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2016;

             Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của trường THPT Thừa Lưu,

QUYẾT ĐỊNH:

             Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Trường THPT Thừa Lưu năm 2016 (có danh sách kèm theo)

            Điều 2. Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thực hiện theo kế hoạch số 02/KH-THPT TL ngày 01/03/2016 của Trường THPT Thừa Lưu về cải cách hành chính năm 2016. Trong quá trình thực hiện Ban chỉ đạo Cải cách hành chính có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng nhà trường về tiến độ công việc, những khó khăn gặp phải để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

            Điều 3. Các ông, bà có tên trong danh sách và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRUỞNG

- Như Điều 3;

- Lưu: VP.                                                                                                                                                       

                                                                                  

                                                                                        Nguyễn Hoàng Ngọc

 

DANH SÁCH BAN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016

(kèm theo QĐ số 05/QĐ-THPT TL, ngày 05 tháng 03 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường THPT Thừa Lưu)

 

stt

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Nhiệm vụ

được giao 

1

Nguyễn Đình Tuấn

P.Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Kim Ngân

P.Hiệu trưởng

P. Trưởng ban

3

Trần Thanh Hảo

Chủ tịch Công đoàn

P. Trưởng ban

4

Dương Thị Kim Anh

Kế toán-Tổ trưởng tổ Văn phòng

Ủy viên

5

Võ Thị Thúy Nhàn

Trưởng ban Thanh tra nhân dân

Ủy viên

6

Nguyễn Văn Lành

Bí thư Đoàn

Ủy viên

7

Nguyễn Ngọc Anh

Thư ký Hội đồng

Ủy viên

8

Huỳnh Thị Kim Ân

TTCM

Ủy viên

9

Hồ Thị Xuân Hương

TTCM

Ủy viên

 

Số lượt xem : 7056

Các tin khác