Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 10:28 20/03/2016  

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT THỪA LƯU

                 Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

Số: 03/KH-THPT TL                                   Phú Lộc, ngày 02 tháng 03  năm 2016

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

Thực hiện kế hoạch 243/KH- SGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2016;

Kế hoạch số 02/KH-THPT TL ngày 01/03/2016 của Hiệu trường Trường THPT Thừa Lưu về cải cách hành chính năm 2016, trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác cải cách hành chính như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

1.Mục tiêu

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của nhà trường;

Xác định được nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp từng đối tượng;

Thong qua hoạt động tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh  có nhận thức đầy đủ về mục tiêu, nội dung, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;

Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tha gia của cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính.

2.Yêu cầu

-Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Phổ biến nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên

-Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính;

- Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước;

- Đáp ứng kịp thời việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin của cán bộ, viên chức và cha mẹ học sinh về công tác cải cách hành chính.

3.Đối tượng

Đối tượng tuyên truyền gồm toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh Trường THPT Thừa Lưu.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính.

2. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

3. Vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc triển khai cải cách hành chính tại cơ quan.

4. Tuyên truyền phổ biến các nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của nhà trường.

III. PHƯƠNG TIỆN, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

 1.Phương tiện

- Thông qua sinh hoạt hội đồng hàng tháng, sinh hoạt của tổ/ nhóm chuyên môn, sinh hoạt đầu tuần;

- Thông qua website của nhà trường.

2. Hình thức, thời gian tuyên truyền

stt

Hình thức tuyên truyền

Thời gian

Người thực hiện

1

Thông báo kế hoạch CCHH của nhà trường

02, 03/2016

Hiệu trưởng,

tổ trưởng

2

Đưa tin, bài viết về kế hoạch CCHC lên website đơn vị

02/2016

Đ/c Quyết-

Chủ tịch CĐ

3

Thông báo kế hoạch CCHC đến với học sinh

03/2016

Đ/c Phước-

Bí thư Đoàn

4

Thông báo kế hoạch CCHC đến với CMHS

5/2016

Hiệu trưởng

 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của trường THPT Thừa Lưu. Ngoài các hình thức tuyên truyền nêu trên, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường còn có trách nhiệm thông tin về kế hoạch CCHC đến với nhân dân trong khu vực thông qua các mối quan hệ để việc cải cách hành chính năm 2016 được phổ biến sâu rộng đến với mọi người dân .

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Công đoàn;

- Đoàn trường;

- Tổ chuyên môn;

- Tổ Văn phòng;                                                                Nguyễn Hoàng Ngọc

- Lưu: VT.

 

 

 

 

Số lượt xem : 3507

Các tin khác