Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 10:33 20/03/2016  

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT THỪA LƯU

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 04/KH- THPT TL                               Phú Lộc, ngày 04  tháng 3 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016

 

 

- Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-SGDĐT ngày 17/02/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2016;

- Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-THPT TL ngày 01/03/2016 về cải cách hành chính của Hiệu trưởng Trường THPT Thừa Lưu;

Trường THPT Thừa Lưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước;

- Thông qua việc kiểm tra, nhà trường đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, khó khăn, tồn tại và những kiến nghị, đề xuất trong thực hiện công tác cải cách hành chính, nhằm tháo gỡ, giải quyết.   

2. Yêu cầu

2.1. Đối với bộ phận được kiểm tra:

- Tinh thần, trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ liên quan, phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ nhiệm vụ kiểm tra;

- Xây dựng báo cáo theo nội dung yêu cầu; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan trước khi thực hiện kiểm tra;

2.2. Đối với Tổ kiểm tra:

- Thực hiện kiểm tra đầy đủ nội dung yêu cầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phản ánh trung thực kết quả thực hiện của đơn vị được kiểm tra, tránh làm lướt, hình thức, báo cáo kết quả thực hiện với Hiệu trưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ;

- Trong thời gian thực hiện kiểm tra, không làm gián đoạn, ảnh hưởng hoạt động bình thường của các bộ phận và hoạt động chung của nhà trường.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

- Những nội dung, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2016 của nhà trường.

- Việc công bố công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bộ phận quản lý; kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của học sinh, nhân dân về thủ tục hành chính;

- Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết yêu cầu của người dân một cách kịp thời có hiệu quả;

- Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, viên chức nhà nước (việc chấp hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong thực thi công vụ; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; bố trí, sắp xếp hợp lý nơi làm việc, niêm yết công khai các quy định về hồ sơ, trình tự giải quyết, thời gian giải quyết);

- Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức: Tập trung vào công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất và trình độ, năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ;

- Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính;

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính Nhà nước;

- Những sáng kiến, cải tiến, mô hình mới trong cải cách hành chính.

III. CHỦ THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Chủ thể kiểm tra: Nhà trường thành lập Tổ  kiểm tra, gồm đại diện: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn trường, Thanh tra nhân dân.

Tổ kiểm tra thông báo lịch để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng.

 2. Đối tượng kiểm tra:

 - Bộ phận Văn thư - Giáo vụ;

 - Kế toán;

 - Y tế học đường;

 - Thư viện;

 - Cán bộ quản lý, giáo viên.

            IV.  THỜI GIAN

stt

Bộ phận được

 kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Thời gian

 kiểm tra

1

Y tế nhà trường

Việc triển khai kế hoạch CCHC

03/2016

2

Giáo viên tổ Tin

Ứng dụng CNTT vào dạy học

04/2016

3

Thư viện

Hồ sơ hướng dẫn mượn, trả sách

05/2016

4

Văn thư 

Việc thực hiện kế hoạch CCHC

06/2016

            V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

             1 Các bộ phận thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tài liệu theo yêu cầu của Tổ kiểm tra.

          2. Hiệu trưởng có trách nhiệm cử cán bộ tham gia Tổ kiểm tra; hỗ trợ và phối hợp với các tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra này.

             3. Biên bản của các cuộc kiểm tra, phải được lập đầy đủ và lưu trữ theo quy định. Tổ kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra cho Hiệu trưởng khi hoàn thành nhiệm vụ.

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ phận phản ánh trực tiếp về Hiệu trưởng để xem xét, giải quyết./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Công đoàn;

- Đoàn trường;

- Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng;

- Thanh tra nhân dân;                                                     Nguyễn Hoàng Ngọc

- Lưu: VT.                                                        

 

Số lượt xem : 3527

Các tin khác