Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 10:24 20/03/2016  

KẾ HOACH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

 TRƯỜNG THPT THỪA LƯU

 

      Số:  02 /KH-THPT TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Phú Lộc,  ngày 01  tháng  03  năm 2016

 

 

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2016

 

 

 Thực hiện kế hoạch 243/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2016;

            Trên cơ sở thực hiện công tác hành chính năm 2015, Trường THPT Thừa Lưu tiến hành xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 với các yêu cầu sau:

           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

           - Đảm bảo thực hiện Chương trình hành động số 234/CTr-SGDĐT, ngày 16/02/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về nâng cao chỉ số công tác cải cách hành chính từ năm 2016;

            - Cải tiến phương thức, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy;

            - Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức;

            - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt  động giáo dục;

            - Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi và minh bạch cho các tổ chức, cá nhân và ch mẹ học sinh trong việc tuân thủ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục mà nhà trường quản lý;

            - Đảm bảo thời gian, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công;

            - Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với học sinh, cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương.

           II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

           1. Cải cách thể chế

            - Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động của nhà trường;

            - Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục trong nhà trường. Rà soát quy định hành chính và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại nhà trường;

            - Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

             - Xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

            - Thực hiện tốt công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và nền nếp trong nội bộ nhà trường.

            2. Cải cách thủ tục hành chính

            - Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật.

            - Cập nhật, công bố đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo cho cán bộ viên chức, nhân viên và học sinh của nhà trường.

           - Đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các bộ phận liên quan đến công tác cải cách hành chính.

            - Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục trong nhà trường.

           

          3. Cải cách hành chính bộ máy

            - Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của nhà trường để điều chỉnh hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện biên chế không đúng quy định.

            - Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Đề án về chức danh công việc và vị trí việc làm.

            - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu trong công tác cải cách hành chính và hiệu quả hoạt động của nhà trường.

            - Tiếp tục bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường theo đúng quy định.

            4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức

             - Thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác, bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức. Việc phân công, bố trí phải đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của cán bộ, viên chức, quan tâm những viên chức trẻ có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác.

            - Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức theo hướng đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, thiết thực, không chạy theo số lượng và phải phù hợp với vị trí, chức danh công việc; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ kế cận.

           - Phối hợp để tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác cải cách hành chính, kiểm tra và lưu trữ thủ tục hành chính.

           - Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức của  công chức, viên chức và nhân viên.

            5. Cải cách tài chính công

            - Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực giá dục của nhà trường.

            - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp; Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.

            - Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ cơ sở; công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

             6. Hiện đại hóa nền hành chính

             - Tiếp tục nâng cao hoạt động website trường, đảm bảo có đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Khai thác sử dụng có hiệu quả website và hộp thư điện tử của trường. Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý, điều hành nhà trường thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong nhà trường.

            - Xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.

           - Tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng hệ thống văn quản lý chất lượng với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  nhà trường.

              7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

             Ban hành kịp thời các văn bản kiểm tra, chỉ đạo, tuyên truyền nhằm thực hiện tốt kế hoạch này.

             Tổ chức lồng ghép các hội nghị, sơ kết, tổng kết về công tác cải cách hành chính.

             Khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên cơ sở dựa vào các chỉ số cải cách hành chính đã được xác định.

             

 

 

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

              Tổ Văn phòng và văn thư lưu trữ rà soát các nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên, văn bản của nhà trường để tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, viên chức và học sinh.

              Các bộ phận của nhà trường thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các báo cáo, kế hoạch hoạt động của nhà trường và thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công. /.

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT;                                                                            

- Tổ chuyên môn;

- Các bộ phận trong nhà trường;

- Lưu: VT. 

 

 

                                                                               Nguyễn Hoàng Ngọc

Số lượt xem : 3307

Các tin khác