Thứ Hai, 19/03/2018

Buổi sáng

Chào cờ.

Dạy học theo TKB.

Kiểm tra cá điều kiện CSVC chuẩn bị Hội trại: Thường vụ ĐTN.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Làm việc với Công An xã Lộc Tiến: HT, BTĐT.

Chào cờ.

Thứ Ba, 20/03/2018

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Họp Đảng ủy sau t5.

Thứ Tư, 21/03/2018

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Thứ Năm, 22/03/2018

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Họp cốt cán sau t3.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Họp Các Ban Hội trại sau t2.

Thứ Sáu, 23/03/2018

Buổi sáng

Tổ chức Hội trại 26/03: Toàn thể CBCNVC và học sinh.

Buổi chiều

Tổ chức Hội trại 26/03: Toàn thể CBCNVC và học sinh.

Thứ Bảy, 24/03/2018

Buổi sáng

Tổ chức Hội trại 26/03: Toàn thể CBCNVC và học sinh.

Buổi chiều

Tổ chức Hội trại 26/03: Toàn thể CBCNVC và học sinh.