Thứ Hai, 16/07/2018

Buổi sáng

Duyệt tuyển sinh 10: Thầy Tuấn

Trực : cô Ngân, thầy Lành, bảo vệ (Gái)

(cả ngày)

Thứ Ba, 17/07/2018

Buổi sáng

Trực : Thầy Tuấn, thầy Dũngcn, bảo vệ (Nghĩa)

(cả ngày)

Thứ Tư, 18/07/2018

Buổi sáng

Trực : cô Ngân, thầy Dương, bảo vệ (Gái)

(cả ngày)

Thứ Năm, 19/07/2018

Buổi chiều

Trực : Thầy Tuấn, thầy Lành, bảo vệ (Nghĩa)

(cả ngày)

Thứ Sáu, 20/07/2018

Buổi sáng

Họp Đảng ủy lúc 8g

Trực : cô Ngân, thầy Dũng cn, bảo vệ (Gái)

(cả ngày)

Thứ Bảy, 21/07/2018

Buổi sáng

Trực : Thầy Tuấn, thầy Dũng cn, bảo vệ (Nghĩa)

(cả ngày)