Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

 » Hoạt động đoàn thể » Hoạt động hội Cựu học sinh