Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

 » Hoạt động đoàn thể » Hoạt động hội Cựu học sinh